Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 24.11.17 r. w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB odbyło się seminarium pt. "Wybrane aspekty ekonomiczne produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych". Referat wygłosił mgr inż. Marcin Żekało. Celem badań było charakterystyka produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych w krajach Unii Europejskiej oraz ocena opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych na podstawie badań w systemie AGROKOSZTY w latach 2006-2015. Rezultaty produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych przedstawiono również na tle wyników z gospodarstw konwencjonalnych, zaprezentowano także wpływ dopłat na uzyskane efekty.

Główne wnioski z przeprowadzonych badań:

  • Produkcja mleka w gospodarstwach ekologicznych w krajach UE jest zróżnicowana, jednak w większości krajów uważana jest za produkcję niszową.
  •  Dostępność i zakres danych statystycznych oraz produkcyjno-ekonomicznych na temat produkcji ekologicznej jest ograniczona.
  •  Propagowanie w Polsce rozwoju rolnictwa ekologicznego jest częścią „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”
  • Prezentowane wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności krowy mleczne w gospodarstwach ekologicznych nie mogą być utożsamiane z rezultatami ogółu gospodarstw ekologicznych wytwarzających mleko. Mogą być jedynie punktem odniesienia do oceny sytuacji oraz wskazywania tendencji zmian.
  • Prowadzenie działalności krowy mleczne gospodarstwach ekologicznych pozwalało rolnikom na generowanie dochodów z tej działalności. Głównie za sprawą niskich kosztów bezpośrednich produkcji, pomimo wyraźnie słabszych niż przeciętnie w kraju wyników produkcyjnych (wydajność mleczna) oraz zazwyczaj niższych cen sprzedaży mleka.
  •  Poziom dochodu z działalności był podobny do uzyskiwanego w gospodarstwach konwencjonalnych, biorąc pod uwagę jednostki o podobnej skali produkcji mleka (podobnej liczbie utrzymywanych krów mlecznych w gospodarstwie)
  • Wysokość dochodu z działalności krowy mleczne w gospodarstwach ekologicznych w większym stopniu była uzależniona od wielkości dopłat niż w przypadku mlecznych gospodarstw konwencjonalnych.
  • Rozwój rolnictwa ekologicznego powinien następować równolegle ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Konsekwencją może być zmiana oczekiwań konsumentów w zakresie metod produkcji na korzyść ekstensywnych, przyjaznych środowisku i dobrostanowi zwierząt.
  • Należy zachować proporcje między realizacją celów ekonomicznych i środowiskowych, które byłyby akceptowane zarówno przez producentów, jak i całe społeczeństwo czyli konsumentów i podatników [Ziętara 2009, Zegar 2010, Runowski 2009].

Prezentację można pobrać ze strony IERiGŻ-PIB: https://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminaria-i-konferencje/21495,33,3,0,1511768103.html© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk