Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

M. Czułowska. Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kukurydzy uprawianej na ziarno suche i mokre. Roczniki Naukowe SERiA 2017, t. XIX, zeszyt 1, s. 26-31. © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk