Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 2 września 2016 r. w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB odbyło się seminarium nt. „Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku”. Referaty wygłosili:

Dr inż. Aldona Skarżyńska – „Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania z produkcji mleka w regionach rolniczych Polski. Ceny i produkcja mleka w UE”
Mgr Konrad Jabłoński – „Projekcja wyników ekonomicznych produkcji mleka na 2020 rok”

Celem badań było pokazanie zmian jakie zaszły w opłacalności produkcji mleka w 2015 roku w porównaniu do roku 2014, średnio w kraju i w 4 regionach rolniczych Polski. W rachunku ujęto koszty ekonomiczne produkcji mleka oraz określono poziom dochodu z zarządzania. Dochód ten odzwierciedla nadwyżkę jaka pozostaje rolnikowi z tytułu zaangażowania w proces produkcji własnej wiedzy, doświadczenia, przedsiębiorczości i umiejętności zarządczych. Dodatkowo przedstawiono sytuację cenową mleka w UE oraz prognozę – sporządzoną przez analityków unijnych – zmian ceny mleka w perspektywie 2025 roku.

Celem badań, które omówiono w drugim referacie było pokazanie kierunku i dynamiki zmian opłacalności produkcji mleka w Polsce w perspektywie 2020 roku, biorąc pod uwagę prognozowane tempo zmiany cen środków do produkcji rolnej oraz mleczności krów i ceny mleka. Projekcję sporządzono przy przeciętnych wynikach produkcyjno-cenowych, tzn. wynikających z trendu oraz w dwóch wariantach ceny mleka, tzn. wyjątkowo korzystnym i niekorzystnym. Ocenie poddano także wielkość odchyleń wyników ekonomicznych z produkcji mleka od poziomu przewidywanego na 2020 roku i wynikającego z trendu, ze względu na zmienność ceny mleka w czasie określoną na podstawie danych GUS.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk