Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

W Polsce tradycje rolnictwa ekologicznego sięgają lat trzydziestych XX wieku. Entuzjaści tego działu rolnictwa rozwijali je mozolnie w okresie powojennym. W 1989 roku utworzono Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Zostały wówczas opracowane pierwsze kryteria i wymogi dla rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Przełomem w rozwoju rolnictwa ekologicznego stało się wstąpienie Polski w szeregi Unii Europejskiej. Podczas gdy w roku poprzedzającym akcesję (2003) było tylko 2 296 gospodarstw ekologicznych, to na koniec 2007 roku ich liczba wynosiła 11 887. Głównym stymulatorem rozwoju jest realizowany program wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Optymizm budzi fakt, że wzrost liczby gospodarstw ekologicznych nie musi się wiązać tylko z oczekiwaniem rolników na uzyskiwanie wysokich dotacji. Zachętą dla rolników do przestawiania gospodarstw na ekologiczne jest szybko rosnący popyt, zarówno krajowy jak i zagraniczny, na znakomite polskie produkty ekologiczne.

W procesie produkcji metodami ekologicznymi eliminowane są środki chemii rolnej oraz produkty inżynierii genetycznej. Produkcja roślinna bazuje na naturalnych nawozach i środkach ochrony roślin, wykorzystuje naturalne procesy zachodzące w glebie, wspomagając je odpowiednim płodozmianem, terminami siewów i zabiegami agrotechnicznymi.

Ekologiczna produkcja zwierzęca prowadzona jest w naturalnych warunkach bytowych zwierząt, z zachowaniem właściwej ich obsady i żywienia paszami wytwarzanymi metodami ekologicznymi.

Proces produkcji w gospodarstwach ekologicznych podlega ścisłej kontroli, której pozytywny wynik po okresie przestawienia upoważnia do otrzymania certyfikatu produkcji ekologicznej. Żywność ekologiczna pochodząca z certyfikowanego gospodarstwa jest firmowana specjalnym znakiem, usankcjonowanym prawnie.

Oprócz podstawowej roli, jaką jest produkcja żywności, gospodarstwa ekologiczne mają wybitne funkcje prośrodowiskowy. Rolnicy wytwarzają przecież swoje produkty w warunkach zaostrzonych rygorów środowiskowych i przy użyciu tylko naturalnych środków produkcji. Rozwój rolnictwa ekologicznego przynosi więc niewątpliwe korzyści całemu społeczeństwu.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk