Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Korzyści dla rolników produkujących metodami ekologicznymi z tytułu PROW 2007-2013

PROW przygotowany na lata 2007-2013 przynosi wiele zmian dla beneficjentów sektora rolnego. Rolnicy produkujący metodami ekologicznymi będą mogli korzystać, tak jak dotychczas, z dostępnych środków dla ogółu beneficjentów rolnych oraz z programów rolnośrodowiskowych.

Powszechnie dostępna dla wszystkich rolników będzie jednolita płatność obszarowa oraz dopłaty uzupełniające do grup roślin i zwierząt: zbóż, roślin będących surowcem dla produkcji biopaliw i energii cieplnej bądź elektrycznej, do powierzchni paszowej powiązanej z chowem zwierząt (bydło, owce, kozy).

Rolnicy specjalizujący się w produkcji ekologicznej będą mogli skorzystać także ze wsparcia finansowego w ramach osi priorytetowych PROW, głównie osi 2 i 1.

OŚ 2 –  jej celem jest poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

W obrębie jej działania funkcjonuje program rolnośrodowiskowy, obejmujący
9 pakietów rolnośrodowiskowych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Pakiet 9. Strefy buforowe.

W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe o określonych kryteriach dostępu. Warunkiem otrzymania płatności jest przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego i spełnienie wyznaczonych zadań. W gospodarstwie mogą być realizowane różne pakiety, a przysługujące z tego tytułu płatności rolnośrodowiskowe mogą być sumowane.

Rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne może korzystać przede wszystkim z pakietu Rolnictwo ekologiczne, a ponadto z pozostałych pakietów za wyjątkiem Rolnictwo zrównoważone oraz Ochrona gleb i wód.

Pakiet Rolnictwo ekologiczne zawiera 12 wariantów, różnicujących uprawy na certyfikowane i bez certyfikatu. W pakiecie tym na lata 2007-2013 zaprojektowano nowy wariant obejmujący „Uprawy zielarskie” oraz rozdzielono „Uprawy sadowniczena dwie grupy.

 Kryteria dostępu do płatności rolnośrodowiskowej

Beneficjent płatności rolnośrodowiskowej musi spełnić następujące warunki:

Ø jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,

Ø  zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej,

Ø  zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego,

Ø  zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

UWAGA:    Rolnicy korzystający z płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW
2004-2006 mogą skorzystać z płatności w ramach PROW 2007-2013 przekształcając swoje zobowiązanie na nowe 5-letnie zobowiązanie pod warunkiem, że :

§  dotychczasowe zobowiązanie było realizowane przez minimum 3 lata,

§  przekształcenie jest związane z niekwestionowaną korzyścią dla środowiska lub dobrostanu zwierząt,

§  istniejące zobowiązanie jest znacząco wzmocnione.

OŚ 1 – jej celem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

W ramach tej osi rolnicy w gospodarstwach ekologicznych mogą między innymi skorzystać w sposób indywidualny z następujących działań:

  • systemy jakości żywności,

  • działania ułatwiające start młodym rolnikom,

  • działania modernizacji gospodarstw rolnych,

  • działania doradztwa rolniczego.

systemy jakości żywności mają na celu ochronę dziedzictwa narodowego, jakim są choćby produkty regionalne, przy jednoczesnym dbaniu o wysoką jakość środowiska naturalnego. Wytwarzanie żywności objętej systemami jakości jest kosztowniejsze
i trudniejsze, dlatego też zostało objęte pomocą. Udział rolników w systemach jakości ma umożliwić im osiąganie wyższych dochodów przy produkcji żywności wysokiej jakości, ale z kolei w mniejszej ilości, przy zachowaniu szczególnych względów w procesie produkcji dla skutków środowiskowych. Płatność będzie udzielana rolnikom przez okres 5 lat.

Istnieją dwa systemy jakości żywności:

§  Systemy wspólnotowe, obejmujące System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych, System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91.

  •   System krajowy, obejmujący Integrowaną produkcję (IP), inne krajowe systemy jakości.

Wysokość wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, włączonego do systemów jakości żywności wspólnotowych ma wynosić
 996 zł (255,1 euro)/rok,  przez okres 5 lat.

Ułatwienie startu młodym rolnikom to działanie dostępne dla rolników, którzy nie ukończyli 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Po spełnieniu wyznaczonych założeń możliwe jest uzyskanie jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł (12 808,00 euro). Wymaganym kryterium jest między innymi zaangażowanie co najmniej 70% tej kwoty w rozwój gospodarstwa rolnego. Innym warunkiem otrzymania tej pomocy jest konieczność prowadzenia gospodarstwa przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty subwencji.

Modernizacja gospodarstw rolnych. W ramach tego działania będzie udzielana pomoc na inwestycje w gospodarstwach, mająca na celu poprawę wyników ekonomicznych, ochronę środowiska, poprawę warunków pracy, higieny produkcji lub warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwach. Maksymalna kwota dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo może wynosić maksymalnie 300 tys. zł. Pomoc ta ma formę refundacji części poniesionych kosztów na realizację inwestycji. Skorzystanie ze wsparcia jest możliwe, gdy na poczynione operacje inwestycyjne rolnik wydał przynajmniej kwotę wyższą od 20 tys. zł. Warto wiedzieć, że odbiorcą tego wsparcia może być także beneficjent działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

Doradztwo rolnicze. Konieczność korzystania z usług doradczych przez rolników będzie wiązała się z ponoszeniem kosztów. Możliwa jest rekompensata tych kosztów dla każdego rolnika w wysokości maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych
w ramach wymienionego działania, nie więcej jednak niż 1500 euro na beneficjenta w okresie 5 lat. W ramach tego limitu rolnik będzie mógł korzystać wiele razy. Koszty usług doradczych zostaną określone w katalogu usług doradczych. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zawarcie umowy między rolnikiem a podmiotem świadczącym usługi.

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk