Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Feta już tylko grecka

W dniu 14 października 2007 roku minął pięcioletni okres przejściowy, w którym dozwolone było powszechne używanie nazwy „Feta” dla produktów wytworzonych poza wskazanym obszarem na terytorium Grecji.
Od dnia 14 października 2007 r. ser pod nazwą „Feta” może być produkowany jedynie na terytorium Grecji na wyznaczonym obszarze geograficznym. Do produkcji sera używane jest wyłącznie mleko owcze lub mleko owcze z ewentualną domieszką mleka koziego (domieszka ta wynosić może maksymalnie 30%). Mleko pozyskiwane jest od lokalnych ras owiec i kóz, których pożywienie stanowi roślinność występująca na obszarze wskazanym w specyfikacji. Podczas procesu produkcyjnego zachowana musi być receptura i tradycyjne metody produkcji.
Producenci z innych krajów członkowskich UE lub producenci, którzy nie respektują receptury zawartej w specyfikacji zostali zobowiązani, w ciągu pięciu lat, do zmiany nazwy swoich wyrobów lub wstrzymania produkcji.
Wpisanie Fety do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2002 zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/1996 w odniesieniu do nazwy „Feta” (Dz. U. L277 z dnia 14.10.2002 r.).

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk