Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY

Badania w ramach Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY przeprowadzono pilotażowo w 2002 i 2003 roku, natomiast w pełni system został wdrożony w 2004 roku, a od 2005 roku badaniami objęto również działalności produkcyjne prowadzone w gospodarstwach, które posiadają certyfikat gospodarstw ekologicznych.

Badania prowadzone są w indywidualnych gospodarstwach rolnych położonych na terenie całego kraju
i prowadzących wybrane do badań działalności (np. w gospodarstwach, które uprawiają pszenicę
lub utrzymują krowy mleczne) na różnym poziomie produkcji, tj. niskim, średnim i wysokim. Założeniem badań jest ocena efektów ekonomicznych badanych działalności w gospodarstwach ukierunkowanych produkcyjnie, na tle gospodarstw produkujących na małą skalę i wykazanie korzyści wynikających ze zwiększenia skali produkcji czy z racji stosowania różnych technologii produkcji. Warunkiem jest jednak, aby wybrane gospodarstwa prowadziły jednocześnie rachunkowość rolną w systemie „Polski FADN”.

Badania mają charakter cykliczny, tzn. zbieranie danych dla tych samych działalności powtarzane jest okresowo (nie rzadziej niż co 5 lat). Liczba działalności objętych badaniami sukcesywnie się powiększa. Przewiduje się utworzenie wielowymiarowej bazy danych źródłowych, która będzie stanowić macierz współczynników techniczno–ekonomicznych wykorzystywanych do różnych obliczeń. Będzie to bardzo szczegółowa baza danych o nakładach i kosztach utworzona na podstawie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną dla IERiGŻ-PIB.

Należy zauważyć, że wybór gospodarstw do badań prowadzonych w ramach systemu AGROKOSZTY ma charakter celowy. W Polsce jak dotychczas brak jest reprezentatywnych badań dotyczących poziomu nakładów i kosztów bezpośrednich ponoszonych na poszczególne działalności produkcji rolniczej. Docelowo planuje się również prowadzenie reprezentatywnych badań dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Od roku 2004 badania prowadzone są za pośrednictwem ekspertów zewnętrznych, tj. pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które pełnią funkcję Biur Rachunkowych dla Systemu Zbierania
i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych „Polski FADN”.

Do obsługi informatycznej systemu AGROKOSZTY wykorzystywany jest specjalnie opracowany program komputerowy; oprogramowanie to umożliwia gromadzenie i wielopoziomową kontrolę jakości danych a także tworzenie baz danych techniczno-ekonomicznych dla poszczególnych produktów rolniczych.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk